Warunki korzystania z serwisu TopGamingChair.com

Wprowadzenie

Niniejsze Standardowe warunki korzystania z witryny internetowej zapisane na tej stronie internetowej będą zarządzać korzystaniem z naszej witryny internetowej, TopGamingChair dostępny w TopGamingChair.com.

Niniejsze Warunki będą stosowane w pełni i będą miały wpływ na korzystanie z niniejszej Witryny. Korzystając z tej Witryny, użytkownik zgadza się zaakceptować wszystkie warunki w niej zawarte. Użytkownik nie może korzystać z tej Witryny, jeśli nie zgadza się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych Warunków Witryny.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej

Inne niż treści będące własnością użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami, TopGamingChair.com i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w niniejszej Witrynie.

Użytkownikowi udzielana jest ograniczona licencja wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych w niniejszej Witrynie.

Ograniczenia

Użytkownikowi zabrania się wykonywania wszystkich poniższych czynności:

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów z Witryny w innych mediach;
  • sprzedaży, sublicencjonowania i/lub innego rodzaju komercjalizacji jakichkolwiek materiałów Witryny;
  • publicznego wykonywania i/lub pokazywania jakichkolwiek materiałów Witryny;
  • korzystania z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
  • korzystania z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
  • korzystanie z niniejszej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie, jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
  • angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, wyodrębnianie danych lub inne podobne działania związane z niniejszą Witryną;
  • korzystania z niniejszej Witryny w celu angażowania się w jakiekolwiek działania reklamowe lub marketingowe.

Dostęp do niektórych obszarów niniejszej Witryny jest ograniczony dla użytkownika i TopGamingChair.com może dodatkowo ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej Witryny, w dowolnym momencie, według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które użytkownik może mieć do tej Witryny, są poufne i użytkownik musi również zachować poufność.

Zawartość

W niniejszych Standardowych Warunkach Użytkowania Witryny "Treści Użytkownika" oznaczają wszelkie materiały audio, wideo, tekst, obrazy lub inne materiały, które Użytkownik zdecyduje się wyświetlić w Witrynie. Wyświetlając Treści użytkownika, użytkownik udziela TopGamingChair.com niewyłączną, ogólnoświatową, nieodwołalną, podlegającą sublicencjonowaniu licencję na użytkowanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję we wszystkich mediach.

Treści użytkownika muszą być jego własnością i nie mogą naruszać praw osób trzecich. TopGamingChair.com zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści użytkownika z niniejszej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Brak gwarancji

Niniejsza Witryna jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, ze wszystkimi wadami i TopGamingChair.com nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji związanych z niniejszą Witryną lub materiałami na niej zawartymi. Żadne informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mogą być interpretowane jako porady.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku TopGamingChair.com, ani żaden z jej członków zarządu, dyrektorów i pracowników, nie ponosi odpowiedzialności za cokolwiek wynikającego z lub w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem z tej Witryny, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy.  TopGamingChair.com, w tym jej członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej Witryny.

Odszkodowanie

Użytkownik niniejszym zwalnia TopGamingChair.com w pełnym zakresie z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, koszty, żądania, podstawy powództwa, szkody i wydatki wynikające w jakikolwiek sposób z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków.

Zmiana warunków

TopGamingChair.com ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne, a korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik powinien regularnie zapoznawać się z niniejszymi Warunkami.

Przydział

The TopGamingChair.com może cedować, przenosić i zlecać podwykonawstwo swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez żadnego powiadomienia. Użytkownik nie może jednak cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość Umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy TopGamingChair.com i użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z niniejszej Witryny i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem cypryjskim, a użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się na Cyprze w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów.

pl_PLPolski